Przymusowe szczepienia: Inspektorzy GIS kontra „STOP NOP”. Kto ma rację?


1. GIS: inspektorzy mogą karać grzywną rodziców za uchylanie się od szczepień dzieci

17.08. Warszawa (PAP) – Inspektorzy sanitarni mogą stosować karę grzywny dla rodziców za uchylanie się od obowiązku szczepień dzieci – przypomina rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.

Rzecznik GIS wyjaśnił, że to lekarz powinien zgłaszać do inspekcji przypadki, gdy rodzice odmawiają wykonania obowiązkowych szczepień. Podkreślił, że inspektor sanitarny nie w każdym przypadku musi jednak wszcząć postępowanie i nałożyć grzywnę. Zaznaczył, że czasami wystarczy rozmowa lub pismo w tej sprawie.

Bondar dodał, że obecnie ponad 95 proc. rodziców szczepi swoje dzieci do 12. roku życia, zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, a większość niezaszczepionych dzieci to te, które ze względów medycznych zostały zwolnione z obowiązkowych szczepień. Bondar zaznaczył, że taką decyzję zawsze podejmuje lekarz.

„Od obowiązku szczepień rocznie uchylają się rodzice ok. 4 tys. dzieci, w większości osoby skupione w ruchu antyszczepionkowym” – poinformował. „To na szczęście tylko promil wszystkich dzieci, niewielka skala” – wyjaśnił.

(nie wiadomo tylko czy „na szczęście” dla tych dzieci czy „na nieszczęście” dla lobby szczepionkowego… Ktoś bowiem musi się tutaj mylić bo obie strony nie mogą mieć racji – Odys)

„W przypadku, gdy ktoś uporczywie uchyla się od zaszczepienia dziecka, możliwe jest nałożenie grzywny w wysokości do 1500 zł” – przypomniał Bondar; wynika to z ustawy o chorobach zakaźnych i Kodeksu wykroczeń.

Rzecznik GIS odnosząc się do ostatnich doniesień medialnych, że Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował 1 sierpnia, iż uprawnienia do nakładania kary grzywny mają wojewodowie, a nie inspektorzy sanitarni, podkreślił, że „w sprawie egzekwowania obowiązku szczepień nic się nie zmieniło”.

Jak wyjaśnił, „wojewódzki inspektor sanitarny podlega wojewodzie i jest jego pracownikiem, ponieważ to wojewoda jest organem tworzącym dla stacji sanitarnych”.

„Ostatni wyrok NSA nic nie zmienia w procedurze egzekwowania obowiązku szczepień. Żaden sąd nie kwestionuje potrzeby szczepień, a inspektorzy mogą nakładać karę grzywny za uchylanie się od tego obowiązku” – powiedział. Dodał, że należy jeszcze poczekać na uzasadnienie wyroku, które powinno ukazać się na początku września.

Zwrócił uwagę, że dotychczas jeżeli sądy uchylały jakieś decyzje dotyczące egzekucji obowiązku szczepień, to wyłącznie ze względu na błędy formalne w postępowaniu.

W sprawie szczepień głos zabrała w ostatnich dniach także rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska, publikując na stronie internetowej komunikat ws. obowiązku szczepień. Przypomniała, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia 2013 r., obowiązek rodziców poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom jest w Polsce obowiązkiem prawnym i zwolnić z tego obowiązku mogą jedynie konkretne przeciwwskazania lekarskie do szczepienia dziecka.

Jak podkreśliła, sąd wskazał, że w przypadku obowiązkowych szczepień ochronnych wyłączone jest uprawnienie pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.(PAP)

źródło: stooq.pl

…Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz…

Pisał poeta nie zdając sobie chyba sprawy z wieloznaczności tych słów. Monopol na wiedzę o zdrowiu zdają się dziś zagarniać wyłącznie urzędnicy. Wszystko oczywiście zgodnie z tzw. „prawem” a jak trzeba to i pod przymusem państwowym. I chociaż ciągle się ludziom wmawia że „obowiązek” wynika z „prawa pacjenta”, to należy sobie zdawać sprawę, że OBOWIĄZEK to nie prawo! Obowiązek to nakaz konkretnego zachowania a nie możliwość wyboru (skorzystania z „prawa” lub nie). Dlatego też inspektorzy dostali „nowe” uprawnienia – karanie grzywną „niepokornych” wobec obowiązku. Pytanie jak to się ma do zapisu z Konstytucji w której napisano (art. 16):

1. Każdy człowiek ma prawo do ochrony życia i integralności cielesnej;
3. Nikt wbrew swej woli, bez uprzedniego wyrażenia zgody , nie może być poddany eksperymentom lekarskim i naukowym”.

Przymusowe szczepienia należy uznać za naruszenie integralności cielesnej i poddawanie wbrew woli eksperymentom lekarskim. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że wiele szczepionek nie jest należycie przetestowanych a występowanie u dzieci tzw. „NOP” (niepożądane odczyny poszczepienne) jest zjawiskiem niepokojącym i jak najbardziej realnym, które pokazuje wyraźnie że istnieją szczepionki nie do końca przetestowane a zatem stosowanie ich w praktyce na ludziach jest swoistą fazą eksperymentu.

2. List protestacyjny dotyczący poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Szanowna Pani Minister,

z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskich urzędów wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci i uwzględniając wszystkie możliwe konsekwencje zarówno szczepienia, jak i nieszczepienia, podejmują niezależne decyzje odnośnie kwestii, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom, jak również rodziców dzieci, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne. 

Występujemy w imieniu rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się przed represjami ze strony bezdusznych urzędów w obronie praw do nietykalności cielesnej swoich dzieci oraz do samostanowienia i wolności wyboru. Jeszcze do niedawna większość z nas wierzyła w doskonałość szczepionek. Nasza wiedza o szczepieniach była przeciętna: znaliśmy ogólny mechanizm działania i ufaliśmy, że powikłania niemal się nie zdarzają – do czasu, gdy sami spotkaliśmy się z tymi powikłaniami. Właśnie te doświadczenia stoją u podstaw naszych działań na rzecz świadomego podejmowania decyzji o szczepieniach i skłoniły nas do pogłębiania wiedzy, szukania informacji, analizowania danych. Były żywym dowodem na istnienie rozbieżności między informacjami podawanymi do publicznej wiadomości a rzeczywistością. 

W związku z tym sygnalizujemy naglącą potrzebę usunięcia następujących nieprawidłowości i przedstawiamy nasze oczekiwania: 

1. Brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy szczepienia swoich dzieci. 
Ustawodawca w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zniósł kary dla rodziców dając im możliwość dokonania wyboru, czy chcą zastosować szczepionkę, która potencjalnie może wywołać skutki wymienione w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, czy wolą zapobiegać chorobom w inny sposób. Inspektorzy sanitarni nakładają na nieszczepiących rodziców grzywny w celu ich przymuszenia z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, łamiąc prawa konstytucyjne obywateli. 
Oczekujemy ustanowienia przepisów wykonawczych do ustawy, z których będzie jasno wynikać prawo rodziców do decydowania o tym, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom. 

2. Represje stosowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wobec rodziców. 
Inspektorzy sanitarni wbrew zapisom ustawy, z której usunięto zapis o karaniu nieszczepiących rodziców, wystawiają decyzje, w których zarządzają niezwłocznie poddać dzieci szczepieniom pod rygorem natychmiastowej wykonalności, bez określenia 
wskazań i przeciwwskazań do podania danego preparatu w danym terminie, oraz nakładają grzywny w celu przymuszenia jednorazowo do kwoty 10 000 zł pod rygorem nakładania dalszych grzywien w tej samej lub wyższej kwocie łącznie do 50 000 zł, z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Oczekujemy stworzenia jasnych instrukcji dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w całej Polsce w zakresie ich uprawnień oraz działań, które mogą podjąć w przypadku, gdy rodzice odmawiają szczepienia swoich dzieci, czyli możliwości udzielania informacji o zakresie i terminach szczepień. Spowoduje to zaprzestanie wydawania przez sanepidy decyzji administracyjnych dotyczących zaszczepienia dziecka oraz nakładania grzywien, ponieważ działania te łamią podstawowe prawa człowiekaobywatela, rodzica i pacjenta oraz nie należą do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP.
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego. Konieczne jest określenie, kto będzie odpowiadał prawnie za problemy zdrowotne dziecka i ewentualnie występujące dalsze powikłania. Dotychczas to rodzice są zmuszeni sami ponosić koszty dodatkowego leczenia i rehabilitacji oraz rezygnować z życia zawodowego, żeby zapewnić opiekę niepełnosprawnym dzieciom, które ucierpiały po podaniu szczepionki; rodzice ci ponoszą szkody moralne, którym nikt nie zadośćuczynił. Jednym z rozwiązań tego problemu powinno być utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

4. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do podstawowych dokumentów, takich jak ulotka dla pacjenta. 
Rodzice nie uzyskują pełnej informacji o działaniach niepożądanych oraz nie otrzymują ulotek preparatów szczepionkowych do wglądu od lekarzy przed wykonaniem szczepienia, co łamie prawa pacjentów do pełnej informacji o zabiegach medycznych. Lekarz wykonujący badanie lekarskie pacjenta powinien przed szczepieniem uzyskać świadomą zgodę opiekuna faktycznego na szczepienie dziecka oraz powinien, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, poinformować o składzie preparatu szczepionkowego, działaniach szczepienia i mogących wystąpić odczynach poszczepiennych. W praktyce rodzice otrzymują co najwyżej informację o zaczerwienieniu w miejscu wkłucia i możliwej gorączce. 
W związku z tym postulujemy, aby przychodnie przed wykonaniem szczepienia były zobowiązane otrzymać pisemną zgodę rodzica i potwierdzenie uzyskania kompletnej informacji o możliwych odczynach poszczepiennych na podstawie przekazanej wcześniej rodzicowi pełnej informacji o danym preparacie szczepionkowym, zapoznania się rodzica z rozporządzeniem w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i formularzem NOP, w formie oświadczenia świadomej zgody na szczepienie ochronne.

5. Niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy. 
Sanepidy i pracownicy służby zdrowia przekonując o bezpieczeństwie szczepionek powołują się na dane statystyczne. Tymczasem otrzymujemy wystarczająco dużo sygnałów o trudnościach, z którymi spotykają się rodzice usiłujący zgłosić niepokojące objawy po szczepieniu, aby twierdzić, że dane, na które powołują się instytucje państwowe, są nieprawdziwe. Nierzetelne statystyki nie tylko podważają wiarygodność urzędu, ale przede wszystkim podają w wątpliwość intencję szczepień, którą miało być dobro naszych dzieci. Czy służba zdrowia, która nie przyjmuje do wiadomości powikłań po szczepieniach i urząd, który stosuje represje w stosunku do rodziców na podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości, kierują się dobrem? 
Tego rodzaju sytuacje mają miejsce pomimo tego, że na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek zgłoszenia tego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia lub rozpoznania. Sugerujemy zatem zwrócenie większej uwagi na ten problem oraz większą dbałość w pouczaniu i wyciąganiu odpowiednich konsekwencji (przewidzianych w obowiązującej Ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi) od osób, które nie dopełniają tego obowiązku, zafałszowując w ten sposób zarówno indywidualną historię choroby dziecka, jak i państwową statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odmowa zgłoszenia NOP może mieć groźne konsekwencje zdrowotne dla danego dziecka, okazać się niebezpieczne dla dzieci szczepionych preparatem, który wywołał niezgłoszony odczyn, oraz wywołać dalsze konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa, dla którego opracowuje się programy szczepień z uwzględnieniem statystyk niepożądanych odczynów poszczepiennych i informacji zwrotnych o działaniu ubocznym preparatów szczepionkowych. Ponadto zagraża indywidualnej i zbiorowej odporności społeczeństwa.
Przeprowadzający badanie lekarskie powinni również ponosić odpowiedzialność za zakwalifikowanie chorego dziecka do szczepienia, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych, a mimo to aktualnie takie zdarzenia mają miejsce. W związku z tym oczekujemy również większej staranności lekarskiej w trakcie badania i kwalifikowania dziecka do szczepienia.

Zaniechanie restrykcji i pozostawienie wolnego wyboru rodzicom pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na refundację bezpieczniejszych i skojarzonych szczepionek, także tych, które jak dotąd są płatne, szczepionek nie zawierających rtęci oraz nie produkowanych na bazie komórek zarodków ludzkich, aby rodzice chcący zaszczepić swoje dziecko możliwość wyboru produktu, za który nie będą musieli dodatkowo płacić. 

Jako Stowarzyszenie dysponujemy relacjami osób, których dzieci ucierpiały z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych, osób, które spotkały się ze zlekceważeniem i zignorowaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego przez przedstawicieli służby zdrowia lub którym wprost odmówiono przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego, jak również ludzi dotkniętych restrykcjami ze strony niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te wyraziły zgodę na upublicznienie tych materiałów i jesteśmy gotowi je udostępnić w razie potrzeby. 

Z wyrazami szacunku, 

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

źródło: petycje.pl

…jak można się dowiedzieć z lektury, w Polsce mamy do czynienia z obowiązkiem ale jednocześnie z brakiem odpowiedzialności państwa za jego egzekwowanie. W przypadku kiedy obowiązek doprowadził do tragedii, rodzina musi się sama i na własny koszt borykać z patologią NOP… Państwo prawa nie powinno stosować podwójnych standardów i unikać odpowiedzialności za obowiązek jaki podjęło się pod przymusem(!) egzekwować. Tymczasem pieniądze płyną do koncernów farmaceutycznych szerokim strumieniem krzywdy ludzkiej.

Nie mówię że szczepić się nie należy, bo to byłoby nieuzasadnione generalizowanie i demonizowanie problemu w jedną stronę. Należy jednak pozwolić ludziom dokonywać samodzielnych decyzji ze świadomością wszystkich konsekwencji, oraz objąć konsekwencjami koncerny farmaceutyczne które wadliwy „towar” dostarczają. Co to za „troska” kiedy odpowiedzialnych za patologię odpowiedzialność nie dotyczy? Nie widzę problemu w tym, żeby to producent szczepionki jako właściciel produktu odpowiadał karnie i finansowo za wprowadzanie do obrotu „bubla” który przysparza ludziom cierpień i kalectwa a czasem pozbawia życia ich pociechy. Sprawa jest tak oczywista, że niechęć władzy do jej NORMALNEGO rozwiązania i stwarzanie problemów ludziom, którzy chcą świadomie podejmować decyzje w kwestii zdrowia swoich dzieci (wybierając produkt jaki sami uznają za odpowiedni), wydaje się dalece podejrzana… Zła wola lub jej brak odnośnie wprowadzenia prostych standardów z elementem wolnego wyboru (a nie obowiązku) i ODPOWIEDZIALNOŚCI rodziców za dzieci musi budzić podejrzenie o to, w czyim interesie prowadzona jest tego typu polityka. No bo jeżeli szczepionki są skuteczne to jaki „problem” dla zaszczepionych stanowi ten niewielki odsetek niezaszczepionych?  Może taki, że pokazują że wcale nie trzeba się szczepić żeby być zdrowym? (Odys)

podobne: Kolejny przymus szczepień w Polsce, tymczasem związek szczepień z autyzmem udowodniony.

Hubert Czerniak TV – Włączamy myślenie! Szczepić czy nie szczepić?

Reklamy

14 comments on “Przymusowe szczepienia: Inspektorzy GIS kontra „STOP NOP”. Kto ma rację?

 1. Popieram argument, że koncerny na równi z państwem powinny ponosić odpowiedzialność za wydawane leki, do zażycia których zmusza się społeczeństwo. Jako matka nie wyobrażam sobie nie dać dzieciom szczepionek ale to moja sprawa i opinia (zrezygnowałam ze wszystkich dodatkowych i kojarzonych).

  Polubienie

  • Otóż to… Przecież ludzie nie podejeli inicjatywy „STOP NOP” żeby zrobić komuś na złość albo żeby zabawić się w pieniaczy kosztem zdrowia i życia swoich dzieci. Za tymi ludźmi stoją konkretne i poważne argumenty… Państwo wydaje się „wiedzieć lepiej” ale czemu w takim razie nie ponosi kosztów albo nie pociąga do odpowiedzialności producentów szczepionek? Czemu prowokuje do powstawania spiskowych teorii, które w tym wypadku są jak najbardziej uzasadnione?

   Polubienie

   • Oczywiście, rodzice którzy są odpowiedzialni sprawdzają wszystkie za i przeciw podawania i niepodawania szczepionek. Znam dyrektorkę przedszkola, która przyjmuje dzieci po okazaniu dokumentacji szczepiennej – ma na to zgodę Sanepidu i rodziców – czyli jakaś obawa w nas tkwi wobec niezaszczepionych dzieci. No i wkurzam się na te kojarzone szczepionki. W ubiegłym roku u mojego Juniora panował krztusiec – chorowały tylko dzieci po kojarzonych, te po „normalnych” nic nie złapały (na krztusiec było szczepienie). Jest mnóstwo wątpliwości – wolałam zaszczepić.

    Polubienie

 2. Pingback: “Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre” czyli… Stanisław Michalkiewicz o konsekwencjach bezprawia. | Odys Syn Laertesa

 3. Pingback: Chora Służba Zdrowia. NIK negatywnie o kontraktowaniu usług przez NFZ. | Odys Syn Laertesa

 4. Pingback: Ebola poza kontrolą (wzrasta liczba ofiar śmiertelnych). Druga osoba zarażona wirusem przyjedzie do USA. | Łódź Odysa

 5. Szczególnie do „jadalnia” Oczywiście że nikt nie musi szczepić dzieci i żadnej kary nie będzie , po za jedną. Śmiercią dziecka na błonicę, tężec, ospę, Heinego-Medina. Narazie jest spokojnie bo dzięki szczepieniom choroby wyprowadziły sie na strych ale dzięki „mądrym” działaniom wyznawców spisków wszelakich niebawem nastąpi powrót i naturalna selekcja debili. Ale dlaczego dzieci? Bo rodzice są głupi i nieodpowiedzialni? Bo taka moda? Darmowe szczepienia a wam jeszcze mało? Co za skrajny brak odpowiedzialności. Mam głęboko gdzieś czy koncerny farmaceutyczne zarabiają 1mld czy 100mld $ Wiem że szczepionki są skuteczne. Ich nie branie mogło by pachnięć wręcz prowokacją NWO w celu przetrzebienia ludzkości z jednostek nienadających się do niczego. Gratuluje poddaniu się hipnozy/psychozy społecznej. Miłego dnia

  Polubienie

  • Jakim „wam”? 🙂 Zaszczep Pan/Pani swoje dziecko i nie marudź… Czy głupi są również ci rodzice których dzieci cierpią na UDOWODNIONE powikłania poszczepienne? Nie sądzę… Proszę rzeczowo obalić przykłady patologii o jakich mowa w artykule i nie podniecać się tak agresywnie… Ja mam głęboko gdzieś to że jeden z drugim chce dorabiać koncerny farmaceutyczne… i nie bronię Panu/Pani być królikiem doświadczalnym (byle za swoje!)… Gratuluję hipnozy/ślepoty na patologie które zostały udowodnione 🙂

   Polubienie

 6. Pingback: Kolejny przymus szczepień w Polsce, tymczasem związek szczepień z autyzmem udowodniony. | Łódź Odysa

 7. Pingback: Medycyna i Nauka: Co z nowym programem zwalczania raka? Lekarze boją się wystawiać „zielone karty” pacjentom. Nowy antybiotyk nadzieją w medycynie. Elastyczny implant na pomoc sparaliżowanym. | Łódź Odysa

 8. Pingback: Portal Informacyjny KMN » Komu szczepionka, komu!

 9. Pingback: Nauka i Medycyna: Sondy MMS zbadają zjawisko rekoneksji magnetycznej. Ustabilizowały się emisje CO2. Bioniczne oko dla niewidomych. Trójwymiarowe szkielety do hodowli komórek. Czy ebolę w Afryce zastąpią inne choroby. Zakład o wirusa odry. | Łó

 10. Pingback: Wspólny mianownik CETA, GMO, i Zbioru Zastrzeżonego IPN czyli o kosztach wojny między korporacjami jakie ponoszą społeczeństwa państw niepoważnych. O zgodzie między socjalistami. Jaką Polskę zostawimy przyszłym pokoleniom? | Łódź Odysa

 11. Pingback: Grażka, Rom i Eluana czyli… W trzech historiach o wojnie cywilizacji na śmierć i życie | Łódź Odysa

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s