„Konwencja CAHVIO” i „Monaliza” czyli zamiast mniej to więcej przemocy w i na rodzinie.


„Rząd pod­jął nie­dawno decy­zję o skie­ro­wa­niu Kon­wen­cji do raty­fi­ka­cji i nie­ba­wem zaj­mie się tym Pol­ski Par­la­ment. Wokół tej Kon­wen­cji trwa dys­ku­sja, która uka­zuje głę­bo­kie róż­nice sta­no­wisk. Środo­wi­ska femi­ni­styczne, w tym sto­wa­rzy­sze­nie Kon­gres Kobiet optują za jej raty­fi­ka­cją twier­dząc, że wzmocni ona ochronę kobiet. Kościół kato­licki, liczne orga­ni­za­cje pro­ro­dzinne i kobiece wska­zują nato­miast na ide­olo­giczny cha­rak­ter Kon­wen­cji, która zmie­rza ich zda­niem do pod­wa­że­nia zna­cze­nia mał­żeń­stwa, rodziny czy tra­dy­cyj­nej kul­tury, pod­kre­śla­jąc, że nasz kraj posiada wystar­cza­jące instru­menty prze­ciw­dzia­ła­nia przemocy.

W tej sytu­acji cało­ściowy raport uka­zu­jący w szcze­gól­no­ści kon­sty­tu­cyjne zastrze­że­nia odno­śnie Kon­wen­cji jest nie­zwy­kle ważny.

Z całym rapor­tem można zapo­znać się tutaj.

Koń­cowe wnio­ski Raportu są następujące:

Kon­wen­cja CAHVIO zawiera sze­reg roz­wią­zań budzą­cych istotne wąt­pli­wo­ści, zwłasz­cza natury konstytucyjnej.

1. Prze­pisy prawa pol­skiego zapew­niają kobie­tom, co naj­mniej jed­na­kowy stan­dard ochrony jak roz­wią­za­nia kon­wen­cyjne. Wyniki badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Agen­cję Praw Pod­sta­wo­wych pozwa­lają twier­dzić, że sto­so­wane w Pol­sce roz­wią­za­nia są znacz­nie sku­tecz­niej­sze niż dzia­ła­nia podej­mo­wane w opar­ciu o zało­że­nia przy­świe­ca­jące Kon­wen­cji CAHVIO.

2. Sys­tem aksjo­lo­giczny zawarty w Kon­wen­cji, zakła­da­jący dzia­ła­nia z zakresu inży­nie­rii spo­łecz­nej, jest nie do pogo­dze­nia z pol­skim porząd­kiem konstytucyjnym.

3. Kon­wen­cja nie sta­nowi sku­tecz­nego instru­mentu zapo­bie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mocy wobec kobiet, ponie­waż twórcy Kon­wen­cji nie ziden­ty­fi­ko­wali rze­czy­wi­stych zagro­żeń i źródeł prze­mocy, uzna­jąc za źródło prze­mocy wobec kobiet nie­równe rela­cje wła­dzy pomię­dzy kobietą a męż­czy­zną i jed­no­cze­śnie cał­ko­wi­cie igno­ru­jąc lub mar­gi­na­li­zu­jąc czyn­niki, które real­nie warun­kują zacho­wa­nia prze­mo­cowe, takie jak 1) pro­blem alko­ho­li­zmu i innych uza­leż­nień 2) ero­zja czyn­ni­ków chro­nią­cych oraz 3) obec­ność prze­mocy w środ­kach maso­wego przekazu.

4. Doświad­cze­nia wyni­ka­jące z funk­cjo­no­wa­nia mecha­ni­zmu moni­to­ru­ją­cego bliź­nia­czej ide­owo ame­ry­kań­skiej Kon­wen­cji Belém do Pará wska­zują, że mająca dzia­łać na mocy Kon­wen­cji CAHVIO grupa GREVIO może słu­żyć wywie­ra­niu pre­sji w kie­runku lega­li­za­cji i upo­wszech­nie­nia aborcji.

5. Roz­wią­za­nia kon­wen­cyjne stwa­rzają kon­tekst nor­ma­tywny mogący pro­wa­dzić do roz­chwia­nia aksjo­lo­gicz­nych pod­staw pol­skiego ustroju, otwie­ra­jąc furtkę do kwe­stio­no­wa­nia chro­nio­nego kon­sty­tu­cyj­nie modelu rodziny oraz praw rodzi­ców do wycho­wa­nia swo­ich dzieci zgod­nie z wła­snymi przekonaniami.

6. Kon­wen­cja wpro­wa­dza dys­kry­mi­na­cję męż­czyzn i tym samym jest sprzeczna z kon­sty­tu­cyjną zasadą rów­no­ści wobec prawa oraz zasadą rów­no­ści płci.

7. Kon­wen­cja budzi istotne wąt­pli­wo­ści z per­spek­tywy kon­sty­tu­cyj­nych gwa­ran­cji prawa do obrony i prawa do sądu.

8. Raty­fi­ka­cja Kon­wen­cji wią­za­łaby się z pono­sze­niem przez Pol­skę istot­nych obcią­żeń finansowych.

Z tych wszyst­kich wzglę­dów raty­fi­ka­cja Kon­wen­cji CAHVIO jest wysoce nie­wska­zana” (s.57).”

źródło: konwencjinie.pl

Reklamy

6 comments on “„Konwencja CAHVIO” i „Monaliza” czyli zamiast mniej to więcej przemocy w i na rodzinie.

  1. Pingback: Mamo nie zabijaj mnie! (ani siebie)… O „bezkarności” aborcji. Madryt – manifestacja przeciwników aborcji. | Łódź Odysa

  2. Pingback: Michalkiewicz o porządkach rewolucyjnych wg. strategii bolszewickiej (na podstawie 6-cio latków i konwencji „CAHVIO”), oraz Szczureida (do Szczurospolitej) czyli… „wolność” w postkomunizmie. | Łódź Odysa

  3. Pingback: Postmodernizm, polityczna poprawność i marksizm kulturowy to siły które zagrażają Polsce i Europie. Jak nie przystosować się do przeciętnego poziomu swej epoki? | Łódź Odysa

  4. Pingback: O godności kobiety, walce z „własnością prywatną”, i trosce socjalistycznego państwa o szczęście wszystkich obywateli. | Łódź Odysa

  5. Pingback: Czy feministka i wiewiórka to „istota czująca”? czyli o podejrzanym zapachu z d…ziupli. Kobiety i ekologia według lumpenproletariatu | Łódź Odysa

  6. Pingback: Gazeta Wyborcza i kult tolerancji dla pedofilii czyli… kogo ochrania i kto zarabia na Lex Trynkiewicz. O grzebaniu w psyche | Łódź Odysa

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: